Poslouchejte náš FinCast

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Za účelem řádného nakládání s osobními údaji si dovolujeme informovat své klienty, potencionální klienty společnosti Finančníci Wealth Management s.r.o. a třetí osoby (dále jen jako "Klienti") stejně tak jako smluvní partnery společnosti Finančníci Wealth Management s.r.o. o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ve společnosti Finančníci Wealth Management s.r.o. ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "Zákon"), v platném znění, a ve smyslu pravidel nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E S (dále jen jako "GDPR"), tj. o pravidlech pro získávání, zpracování a ukládání osobních údajů.

Konkrétně tedy o tom, jaké osobní údaje společnost Finančníci Wealth Management s.r.o. shromažďuje, k jakým účelům, z jakých zdrojů je získává, jakým způsobem společnost Finančníci Wealth Management s.r.o. zajišťuje bezpečnost osobních údajů, jakým způsobem osobní údaje zpracovává, jakým subjektům osobní údaje Klientů předává a v neposlední řadě jaká jsou práva Klientů ve vztahu k jejich osobním údajům zpracovávaným ze strany společnosti Finančníci Wealth Management s.r.o.

Správce

Společnost Finančníci Wealth Management s.r.o., se sídlem Vladislavova 250, 39701 Písek, IČ: 09854410, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C30648 (dále jen „Správce“).

Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování, právní základ zpracování, příjemci osobních údajů, oprávněné zájmy správce

Správce svým Klientům poskytuje kompletní wealth management poradenství, zahrnující investiční plány, finanční plány, strategii správy majetku a současně vydává elektronické informační zpravodaje (dále jen „Poradenství“). Aby mohlo být Poradenství poskytováno co nejefektivněji a bylo pro Klienty co nejpřínosnější a též aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti všech Klientů, potřebuje Správce mít k dispozici osobní údaje Klientů, jímž je poradenství poskytováno. Některé osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Klientů, pokud jsou jimi osoby starší 15 let, některé pak na základě souhlasu zákonných zástupců Klientů mladších 15 let, jiné jsou zpracovávány bez souhlasu na základě právních předpisů nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a Klientem či jeho zákonným zástupcem. Správce v souladu s právními předpisy zpracovává minimální rozsah osobních údajů svých Klientů po minimální právními předpisy stanovenou dobu, a to způsobem, který nezasahuje do práv Klientů nad nezbytnou míru a zajišťuje maximální ochranu a důvěrnost zpracovávaných informací.

Při činnosti Správce dochází v rámci zpracování osobních údajů dochází ke shromažďování a ukládání údajů, jejich zpřístupňování oprávněným osobám, aktualizování, vyhledávání, třídění, kombinování, blokování, archivaci a likvidaci.

Osobní údaje poskytnuté Správci jsou zpracovávány především za účelem poskytnutí Wealth management Poradenství, ale také i za účelem zlepšování kvality klientského servisu a marketingovým účelům Správce, a to tak jak je blíže specifikováno níže.

Pokud máme uzavřenou smlouvu s klienty, můžeme zpracovávat jejich osobní údaje bez jejich souhlasu nebo souhlasu jejich zákonných zástupců, pokud je to nezbytné pro plnění této smlouvy.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb Správce, jako je sjednání, změna nebo zrušení Poradenství, provádění analýz, poskytování doporučení a pomoci při správě finanční služby a právních záležitostí souvisejících s ní. Ke zpracování těchto údajů není nutný zvláštní souhlas klientů.

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro:

 1. poskytování Poradenství v oblasti finančních služeb klientům na základě smlouvy. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu, po kterou platí smlouva mezi Správcem a klientem;
 2. splnění právních povinností Správce. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsou tato práva vyžadována od Správce zákony;
 3. ochranu majetku Správce, vymáhání jeho nároků a přímý marketing. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu pěti let pro účely oprávněných zájmů Správce. Klientův souhlas ke zpracování osobních údajů v těchto případech není vyžadován.

Za účelem výše uvedených cílů zpracováváme následující osobní údaje našich klientů:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů před a za jménem, nebo název společnosti;
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • adresa bydliště nebo sídla společnosti;
 • identifikační číslo osoby;
 • číslo občanského průkazu, údaj o vydavateli průkazu a datum jeho vydání;
 • státní občanství;
 • údaje o objednávkách a provedených finančních transakcích mezi zákazníkem a správcem, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.

Klient může rovněž poskytnout další údaje, které jsou nezbytné k přesnému posouzení jeho potřeb a následnému doporučení nejvhodnějších produktů a služeb, a to nad rámec informací uvedených v předchozím odstavci.

 • informace o povolání nebo samostatně výdělečné činnosti;
 • druh vykonávané pozice/činnosti;
 • dosažené vzdělání a kvalifikace;
 • výše příjmu a majetku;
 • počet potomků a jejich základní identifikační údaje.

Pro poskytnutí adekvátního poradenství a uzavření příslušné smlouvy se Správce musí spoléhat na tyto údaje. Pokud by tyto údaje nebyly k dispozici, Správce by nemohl plnit své smluvní a zákonné povinnosti vůči Klientovi a jeho zákonnému zástupci.

Pro účely poskytování služeb a splnění právních povinností zpracováváme rodná čísla našich Klientů v souladu s příslušnými zákony, jako je například zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o distribuci pojištění. Rodné číslo je jedinečným identifikačním údajem, který nám umožňuje přesně identifikovat naše Klienty a minimalizovat riziko záměny s jinými osobami. Kromě toho zpracováváme rodná čísla pouze se souhlasem Klienta pro ostatní účely, které jsou specifické a zákonně povolené.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu klienta nebo jeho zákonného zástupce.

Mimo výjimek stanovených zákonem, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem Klientů. Souhlas není nutný pro uzavření smlouvy se Správcem, ale může být vyžadován pro sjednání a poskytování Poradenství. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoliv odvoláno, avšak takové odvolání nemá vliv na předchozí zpracování údajů.

Takto Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

Nepřímého marketingu:

 • Poskytování služeb a produktů Správce, sdělování novinek a akcí týkajících se činnosti Správce a zasílání obchodních zpráv.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů může být udělen pro účely marketingového využití, které umožňuje Správci lépe poznat potřeby Klientů, vytvořit klientské analýzy a nabídnout odpovídající produkty a služby. Tento souhlas je platný na neurčito a může být kdykoliv odvolán (způsob odvolání je popsán níže). Komunikace se Klientem probíhá elektronicky nebo jinou formou specifikovanou v souhlasu. K oslovování se využívají pouze osobní údaje v rozsahu specifikovaném v souhlasu a nejsou používány osobní údaje zvláštní kategorie, pokud není v souhlasu uvedeno jinak.
 • Pro správné posouzení a doporučení vhodného produktu v oblasti pojištění osob může být pro Správce nezbytné zpracovat údaje o zdravotním stavu Klienta. Tyto údaje jsou důležité pro spravedlivé nastavení podmínek pojištění a jsou zpracovávány zpravidla přímo poskytovatelem finanční služby. Správce pouze zprostředkovává předání nezbytných údajů pomocí dokumentace poskytovatele.
  Je důležité podotknout, že Správce zpracovává údaje o zdravotním stavu Klientů pouze za účelem poskytování požadovaného Poradenství v oblasti pojištění osob. Bez těchto údajů by nebylo možné zajistit požadovanou kvalitu služby. Poskytnutí údajů o zdravotním stavu Klienta je dobrovolné, avšak bez těchto údajů není možné uzavřít smlouvu a zajistit požadované podmínky služby.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte (URL stránky), a dále aktuální verze prohlížeče a vámi používaného operačního systému. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem Správce. Případná cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Co jsou a jak fungují soubory Cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou odeslány spolu se stránkami tohoto webu a uloženy na pevném disku počítače nebo jiného zařízení. Tyto soubory umožňují webovým stránkám rozpoznat vaše zařízení a uchovávat určité informace, jako jsou například vaše preference pro nastavení stránky. Tyto informace mohou být poté vráceny našim serverům nebo serverům třetích stran během vaší následné návštěvy.

Jaké druhy cookies používáme?

Technické nebo funkční cookies

Abychom zajistili správnou funkčnost určitých částí webu a zachovali vaše uživatelské preference, používáme funkční soubory cookies. Tyto cookies usnadňují vaši návštěvu našich webových stránek tím, že vám umožní vyhnout se opakovanému zadávání stejných informací. Funkční soubory cookies mohou být umístěny bez vašeho souhlasu.

Analytické soubory cookies

K optimalizaci našich webových stránek pro uživatele využíváme analytické soubory cookies. Ty nám poskytují informace o tom, jak naše webové stránky používáte. Tyto cookies ukládáme až po vašem souhlasu, který můžete kdykoliv zrušit.

Marketingové cookies

Soubory cookies pro marketingové a sledovací účely slouží k vytváření uživatelských profilů a zobrazování reklam, nebo k sledování uživatele na této nebo na jiných webech pro marketingové účely. Je třeba váš souhlas pro ukládání těchto cookies, který můžete kdykoliv odvolat.

Jaké cookies na webových stránkách používáme?

Způsob zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovává informace, které jsou nezbytné pro nabídku a poskytování jeho služeb, plnění smluvních závazků a splnění právních povinností. Tyto informace zahrnují údaje, které jsou uvedené výše, jakož i ve všech záznamech z jednání, smlouvách a jiných formulářích, nebo ty, které byly mezi Správcem a Klientem sděleny ústně nebo jinou dohodnutou formou. V některých případech může být třeba zpracovat informace o dalších osobách, jako jsou zaměstnavatelé, obchodní zástupci, příbuzní klientů nebo poškozené osoby.

Správce údajů může spojovat a vytvářet nové údaje, které souvisejí s informacemi o klientech, aby plnil své právní a smluvní povinnosti. To je důležité pro určení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro ochranu zájmů Správce a Klientů, včetně právních předpisů. Pokud Klient dá správci souhlas nebo nevyjádří nesouhlas, mohou být Klientovi zasílány reklamní nabídky nebo jiná obchodní sdělení od Správce nebo jeho obchodních partnerů. Správce může hodnotit údaje Klientů a jejich odebírané služby a produkty, aby mohl nabídnout tzv. Poradenství na míru pro daného Klienta. Typicky správce zpracovává identifikační údaje včetně rodného čísla, popisné údaje jako je věk a rodinný stav, kontaktní údaje, údaje týkající se poskytovaných služeb a produktů a finanční údaje. Všechny tyto údaje souvisejí s poskytovaným Poradenstvím.

Předávání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracováním

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Finančníci Wealth management s.r.o. (Správce). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • Finančníci Investments s.r.o.;
 • Finančníci Planning s.r.o.;
 • Účetní společnost, daňový poradce, auditor, advokát, notář;
 • European Compensation Services s.r.o.;
 • ADVALO s.r.o.;
 • In Investments a.s.;
 • SAB servis s.r.o.;
 • Vyfakturuj.cz (Rebdit s.r.o);
 • Nástroj Microsoft 365 Business;
 • Raynet s.r.o.

 

Práva subjektu údajů a jejich realizace

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Jednotlivec má právo požadovat potvrzení od správce osobních údajů, zda jsou jeho údaje zpracovávány či nikoli. Toto právo přísluší jak jednotlivci, jehož údaje jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu, tak jednotlivci, jehož osobní údaje jsou zpracovávány na základě některého ze zákonných výjimek.

V případě, že správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat přístup k těmto údajům a informacím, které se na ně vztahují, jako jsou:

 • účely zpracování;
 • kategorie osobních údajů;
 • příjemci, kteří mohou získat přístup k osobním údajům;
 • doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, a kritéria pro určení této doby;
 • vaše práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, stejně jako vaše právo na podání stížnosti u dozorového orgánu;
 • informace o zdroji vašich osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od vás;
 • informace o automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, včetně informací o použitých postupech, jejich významu a předpokládaných důsledcích.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že máte podezření, že údaje, které Správce zpracovává, nejsou správné nebo úplné, máte právo požadovat opravu nebo doplnění těchto údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo za určitých okolností požadovat, aby byly vymazány z databází Správce.

Tento požadavek můžete uplatnit v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů (např. zákonné povinnosti Správce);
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně (např. bez Vašeho souhlasu nebo bez opory v zákoně);
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti dané právním předpisem;
 • byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 15 let.

Vymazání osobních údajů není možné v případě, že je Správce stále potřebuje k plnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních úkonů, pro výkon práva na svobodu projevu a na informace. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Pokud máte podezření, že vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou nepřesné nebo že jejich zpracování je v rozporu se zákonem, a zároveň nechcete požadovat výmaz těchto údajů nebo potřebujete údaje pro obhajobu svých právních nároků, můžete požádat o omezení zpracování těchto údajů. Pokud Správce omezení schválí, bude moci údaje využívat pouze v omezeném rozsahu stanoveném zákonem. Pokud se nedorozumění ohledně přesnosti osobních údajů vyjasní, může Správce opětovně zahájit zpracování údajů v plném rozsahu a musí vás o tom předem informovat.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou určeny pro přímý marketing. Pokud vznesete takovou námitku, Správce Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nebude používat.

Kromě toho můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro naše oprávněné zájmy (viz výše). Pokud takovou námitku vzneste, Správce může nadále Vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, když dokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce.

Právo na převoditelnost osobních údajů

Možnost převést své osobní údaje, které jste poskytli Správci, do strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formátu a předat je jinému správci je k dispozici. Pokud je to technicky možné, Správce osobní údaje předá přímo druhému správci. Tato možnost je však omezena pouze na údaje zpracovávané automatizovaně. Některé osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány neautomatizovaně, což může znamenat, že nebudou k dispozici k převodu jinému správci pomocí uvedeného postupu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste udělili Správci souhlas k zpracování Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat bez nutnosti jakéhokoli odůvodnění. Je třeba však mít na paměti, že odvoláním souhlasu se neovlivní zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které již bylo provedeno v době mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

V případě, že máte podezření na porušení GDPR a/nebo zákona zpracováním Vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Tuto stížnost můžete podat u dozorového úřadu v členském státě, kde máte bydliště, v členském státě, kde je Vaše zaměstnání, nebo v členském státě, kde se domníváte, že došlo k porušení.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Realizace práv subjektu údajů

Můžete využít následující způsoby pro realizaci Vašich práv, s výjimkou podání stížnosti dozorovému úřadu:

 • zasláním písemného podání na adresu sídla Správce: Vladislavova 250, Písek 39701;
 • zasláním e-mailu na adresu: info@financnici.com;
 • prostřednictvím webových stránek Správce www.financnici.com.
Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finančníci Group s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram