Epidemie a pandemie v životním pojištění

Pojistné podmínky jsou stěžejním dokumentem každé pojistné smlouvy. Obsahují všechny důležité informace, které se na pojistníka, pojištěné osoby i pojišťovnu během, ale i po ukončení pojistné smlouvy, vztahují. 

Automaticky se v nich však informaci o tom, na jaké případy jste pojištěni, nedočtete. Naopak jsou uvedeny situace, které jsou ze smlouvy vyloučeny, nejčastěji v sekci „výluky z pojistného plnění“. 

Kromě nejčastějších výluk, jakými bývají lehké úrazy s krátkou dobou léčení, či snížení pojistného plnění při požití alkoholu, obsahují i definice a plnění v důsledku epidemické nebo pandemické nákazy.  

Jak mohou vypadat některé definice pojišťoven?

V současné době se na českém trhu dají uzavřít například tyto produkty životních pojišťoven: 

 • Allianz pojišťovna – Život 
 • AXA pojišťovna – Active Life+ 
 • Česká podnikatelská pojišťovna – Neon 
 • ČSOB pojišťovna – Forte
 • Generali Česká pojišťovna – Bel Mondo 
 • Komerční pojišťovna – Elán
 • Kooperativa pojišťovna – Flexi, 7BN, Na přání 
 • Metlife pojišťovna – Garde
 • NN pojišťovna – Blue, Život
 • Uniqa pojišťovna – Domino
 • … 

Z výše uvedených společností mají pojišťovny ČSOB a Allianz v podmínkách informaci k epidemii či pandemii: 

 • ČSOB: Definice – Všeobecné pojistné podmínky VPP PO 2019  

ČLÁNEK 14 Výluky z pojištění 
Pojistitel neposkytne pojistné plnění: 


m) nastala-li pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy

 • Allianz: Definice – PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ALLIANZ ŽIVOT VERZE 2.0 

6. KDY POSKYTNEME POUZE OMEZENÉ POJISTNÉ PLNĚNÍ?
Pokud k pojistné události dojde v souvislosti s:  
• pasivní účastí pojištěného na válečné události nebo na nepokojích;  
• teroristickým činem;  
• jadernou katastrofou nebo  
• epidemií
pojistné plnění poskytneme.


Pokud bychom ale za všechny pojistné události, které nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi (například série teroristických činů jednoho organizátora), měli celkem vyplatit více než 500 000 000 Kč, poskytneme z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné události každého pojištěného pojistné plnění nejvýše 2 000 000 Kč. Ke snížení pojistného plnění tedy přistupujeme jen v případě událostí skutečně extrémního rozsahu, a i v tom případě snížíme pojistné plnění, jen pokud by mělo být vyšší než 2 000 000 Kč z jedné pojistné smlouvy za všechny pojistné události jednoho pojištěného. Pojistnou smlouvu spolu můžeme uzavřít i na několik desítek let. Během tak dlouhé doby může dojít k významným změnám těchto pojistných rizik. Vyhrazujeme si proto právo výši obou těchto limitů upravovat. Pokud se tak stane, dáme Vám vědět nejpozději 2 měsíce před tím, než ke změně dojde. Pokud se Vám změna nebude líbit, můžete pojištění ukončit s měsíční výpovědní dobou, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení informace o této změně. Když to neuděláte, pojištění zůstane nadále v platnosti se změněnou výší limitů. 

U dalších zmíněných pojišťoven nebyla výluka pro případ epidemie či pandemie zaznamenána, nevylučuje to však, že starší znění pojistných podmínek a dříve uzavřených smluv tuto výluku neobsahuje u celé smlouvy, nebo jednotlivých doplňkových pojištění. 

Karanténa a mimořádná opatření pojišťoven

Některé pojišťovny během trvání krizových situací vydávají přísliby, rozšiřují rozsah pojištění či naopak stahují své produkty z nabídky. Například Generali Česká pojišťovna vydala veřejný příslib a přistoupila ke změně rozsahu pojištění:

Některé pojišťovny v období karantény pojistné plnění neposkytují, například:

 • MetLife Definice – Pojistné podmínky Garde 5.0 

7 Obecné výluky neživotního pojištění
7.1 Pojistná událost nenastává v následujících případech:

f) v souvislosti s válkou, invazí, působením cizích mocností, nepřátelskými akcemi, občanskými nepokoji, revolucí, vzbouřením, vzpourou, vojenskými silami nebo výjimečným stavem, stavem obležení nebo jakoukoli jinou událostí či příčinou, která vede k vyhlášení a udržování tohoto stavu, karantény, znárodnění na žádost jakékoli veřejné nebo místní zákonné moci nebo aktivní účasti pojištěného na násilné akci nebo rvačce (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany); 

Závěr 

Pojistná smlouva se často skládá nejen ze všeobecných pojistných podmínek, ale i oceňovacích tabulek, speciálních pojistných podmínek, produktových listů a tabulek s maximálními výšemi pojistných částek. 

Před sjednáním smlouvy si vezměte čas a nejdůležitější pasáže si v klíčových bodech projděte a nechte vysvětlit. Pandemie a epidemie často nebývají rozhodujícím K.O. kritériem neuzavření pojistné smlouvy, na klienty mohou čekat ale nástrahy v definicích závažných nemocí, výluk při úmrtí a pracovní neschopnosti.

Pokud si podmínkami nejste jistí, kontaktujte svou pojišťovnu, pojišťovacího zástupce či poradce.