Rodičovský příspěvek 2020?

Rodičovský příspěvek

S novým rokem vstoupila v platnost novela zákona, která navyšuje celkovou částku rodičovského příspěvku z původních 220 000 Kč na 300 000 Kč. Navýšení přišlo, i přes neustále rostoucí důchody a inflaci, bohužel až po celých 10 letech. Jde o poměrně citelný zásah do rodinného rozpočtu a o částku, která pomůže vašemu měsíčnímu cash flow. S našimi klienty plánujeme finanční výhled na mnoho let dopředu a období před narozením dítěte až po jeho nástup do mateřské školy je z pohledu příjmu rodiny jedno z těch náročnějších. Proto je extrémně důležité se na něj připravit a spočítat si, zda takové změny váš rozpočet zvládne.

Kdo má nárok?

Na rodičovský příspěvek má nárok zpravidla rodič dítěte. V určitých případech se může jednat také o osobu, která má dítě v trvalé péči. Příspěvek lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte. Minimální doba příspěvku se odvíjí od průměrného hrubého příjmu za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou nebo narozením dítěte v případě, že peněžitá pomoc v mateřství není vyplácena. Dle příjemcem zvolené doby se mění výše příspěvku, který je rozpočítán na jednotlivé měsíce.

Výše příspěvku

Od 1.1.2020 je celková částka rodičovského příspěvku navýšena na 300 000 Kč v případě narození jednoho dítěte. Pokud se rodičům narodí vícerčata navyšuje se příspěvek na 450 000 Kč.


Srovnání s rokem 2019:

Maminka pobírala 28 týdnů peněžitou pomoc v mateřství a následně si nastavila pobírání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte (na 31 měsíců). Výše rodičovského příspěvku by byla:
V roce 2019 – 7 100 Kč měsíčně.
V roce 2020 – 9 700 Kč měsíčně.
Pro tento modelový příklad tedy dojde k navýšení o 2 600 Kč. Výše dávky v posledním měsíci pobírání příspěvku se bude mírně lišit.


Kdo na něj dosáhne?

Zjednodušeně řečeno, pokud se dítě narodí po 1.1.2020, bude příjemce této dávky automaticky pobírat příspěvek vypočtený z 300 000 Kč. To stejné platí, pokud o rodičovský příspěvek příjemce zažádá v roce 2020 (z důvodu pobírání peněžité pomoci v mateřství) i přesto, že se dítě narodilo např. v říjnu 2019.

Na příspěvek budou mít nárok také příjemci, kteří neukončili čerpání příspěvku v roce 2019 a zároveň jejich dítě nedosáhlo věku 4 let. Pozor na to, že nárok na navýšený příspěvek nevzniká automaticky, jako je tomu v předchozích případech, ale příjemce o navýšení musí zažádat na úřadu práce.

V případě, že byl starý příspěvek dočerpán již v roce 2019, nárok na navýšený příspěvek nevznikne ani u dětí mladších 4 let.

Jak vyčerpat maximum?

I v případě, že dítě bude mít 4. narozeniny až v roce 2020 a vznikne tak nárok na navýšený příspěvek, ještě není vyhráno. Měsíční výše příspěvku je omezena příjmem před narozením dítěte (viz 2. odstavec). Ke kompletnímu vyčerpání nemusí dojít ani v případě, že se rodičům narodí další dítě a u prvního ještě nedošlo k dočerpání příspěvku. Příspěvek je možné pobírat pouze na nejmladší dítě.

Maximální měsíční výše je 41 460 Kč. Pro tuto výši je nutné mít hrubý příjem minimálně 100 057 Kč a příspěvek pobírat alespoň 8 měsíců. Poslední měsíce by byl příspěvek 9 782 Kč.


Příklad z praxe:

Matka s příjmem 25 000 Kč, která do konce roku 2019 vyčerpala 200 000 Kč a jejímu dítěti budou 4 roky 1.6.2020 má 5 měsíců na vyčerpání zbylých 100 000 Kč. Uvažujme situaci, že má pobírání příspěvku nastaveno do 4 let věku dítěte. V tomto případě může maximální příspěvek činit 17 260 Kč měsíčně. Během 5 měsíců tak dojde k vyčerpání 86 300 Kč. Matka na část příspěvku ve výši 13 700 Kč nedosáhne.


Zejména u nižších příjmů je proto nutné pamatovat na dostatečné prodloužení doby pobírání příspěvku, aby mohl být vyčerpán v maximální možné míře. Zároveň lze výši měsíční částky volit až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Pokud příjemce nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, může nově volit částku příspěvku maximálně do 10 000 Kč měsíčně.

Jak o příspěvek zažádat?

O rodičovský příspěvek je nutné zažádat na příslušném úřadu práce. To stejné platí i pro případ jeho navýšení. Na úřad se můžete zastavit buď osobně a vyplnit na místě formulář, či zvolit elektronické podání skrze datovou schránku.

Výši příspěvku je možné měnit jen jedenkrát za tři měsíce. Můžete si tak příjem upravit, např. navýšit, aby dostatečně pokryl vaše cash flow nebo snížit, aby se prodloužila doba čerpání.

Pár bodů na konec

  • Nezapomeňte zažádat o navýšení v roce 2020!
  • Prodlužte si dobu čerpání pro získání maximální částky.
  • Připravte se na změnu cash flow již před narozením dítěte a mějte dostatečnou rezervu.
  • Nezapomeňte, že na rodičovský příspěvek máte nárok i v případě, že již nastoupíte do zaměstnání.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady nebo se o problematice budete chtít dozvědět více, kontaktujte svého finančníka.