Stát je štědrý – na co máte nárok?

Český sociální systém je velice štědrý. Přinášíme přehled dávek a příspěvků, které můžete od státu při splnění podmínek čerpat. Jedná se zejména o zdravotní, finanční, psychické a sociální situace.

Mezi zajímavosti ekonomických ukazatelů patří fakt, že pokud by každý občan čerpal v plné výši prostředky, na které má ze sociálního systému nárok, Česká republika by pravděpodobně dopadla obdobně jako Řecko 🙂

Česká správa sociálního zabezpečení

Dávky, které jsou hrazeny z nemocenského nebo sociálního pojištění účastníků sociálního systému. V doplňkové míře mohou být financovány i daňovými příjmy státního rozpočtu.

1. Důchody

 • Starobní důchod – vyplácen ve chvíli dosažení státem určené věkové hranice,
 • Invalidní důchod – dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem,
 • Vdovský a vdovecký důchod – vyplácen při splnění podmínek nároku jeden rok od smrti manžela či manželky. Po jeho uplynutítéto doby náleží pouze pozůstalé osobě, která:
  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II-IV,
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II-IV,
  • je invalidní ve třetím stupni,
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.
 • Sirotčí důchod – dávka, na kterou má v určitých případech nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel:
  • rodič (osvojitel) dítěte, popř.
  • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.

2. Nemocenské dávky

 • Nemocenská – pojištěnec, který je uznán práce neschopným, má nárok na nemocenskou dávku,
 • Peněžitá pomoc v mateřství – dávka určená ženě, která v důsledku těhotenství a mateřství ztrácí výdělek ze zaměstnání,
 • Ošetřovné – dávka určená zaměstnanci (nikolv OSVČ), který nemůže pracovat z důvodu:
  • ošetřování nemocného člena domácnosti
  • nutnosti pečovat o zdravé dítě do 10 let věku protože protože školské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o toto dítě pečuje, sama onemocněla
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – dávka určená ženě, která byla v důsledku těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci, kde pobírá nižší mzdu.

Bližší informace naleznete na stránkcách České správy sociálního zabezpečení: odkaz 1odkaz 2.

Úřad práce

Dávky, které jsou vypláceny prostřednictvím úřadu práce, jsou pokryty z daňových příjmů do státního rozpočtu. V případě podpory zaměstnanosti mohou být příjmy doplňkově kryty i ze sociálního pojištění ekonomicky aktivních jedinců.

1. Státní politika zaměstnanosti

 • Podpora v nezaměstnanosti – dávka v případě nezaměstnanosti osoby, která se odvíjí od doby trvání nezaměstnanosti a je vyplácena maximálně na dobu 11 měsíců,
 • Podpora při rekvalifikaci – dávka, která je vyplácena, pokud osoba v nezaměstnanosti prochází rekvalifikací pořádanou úřadem práce,
 • Dotace zaměstnavatelům (aktivní politika zaměstnanosti) – jde o tzv. aktivizační pomoc, která pomáhá zaměstnavatelům přijímat nové zaměstnance.

2. Dávky státní sociální podpory

 • Přídavek na dítě – základní dlouhodobá dávka, která pomáhá rodinám krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
 • Příspěvek na bydlení – pomc rodinám (jednotlivcům) s nízkými příjmy hradit náklady na bydlení
 • Rodičovský příspěvek – finanční podpora rodiče (tj. matky nebo otce) v době, kdy pečuje o dítě ve věku maximálně do 4 let věku

Výše těchto prvních tří dávek závisí na příjmu žadatele nebo rodiny.

 • Porodné – jednorázová dávka poskytovaná za účelem kompenzace nákladů spojených s narozením dítěte,
 • Pohřebné – jednorázová dávka poskytovaná za účelem kompenzace nákladů spojených s vypravením pohřbu.

Výše porodného je pro všechny příjemce ve stejné výši. O jejím vyplacení nebo nevyplacení rozhoduje výše životního minima v rodině. Pohřebné dostane ta osoba, jež byla rodičem nezaopatřeného dítěte, nebo v případě pohřbu nezaopatřeného dítěte.

3. Dávky hmotné nouze

 • Příspěvek na živobytí – příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečné příjmy osoby (rodiny),
 • Doplatek na bydlení – pomáhá hradit osobě v hmotné nouzi náklady spojené s bydlením
 • Mimořádná okamžitá pomoc – může být poskytnuta v situacích mimořádného charakteru, a to i osobám, které nejsou v hmotné nouzi, ale je žádoucí jim pomoci (povodně, požáry a další živelné pohromy).

4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 • Příspěvek na péči – určen osobám, které jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby,
 • Příspěvek na mobilitu – tato dávka je určená osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které se v kalendářním měsící opakovaně dopravujé nebo jsou dopravovány a nejsou ji poskytovány pobytové sociální služby,
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku – určen zdravotně postižené osobě, která má těžkou vadu pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení, rovněž v případě těžké mentální retardace.

5. Dávky pěstounské péče

 • Příspěvek na převzetí dítě – jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče,
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte – příspěvek vyplácený opakovaně každý měsíc po celou dobu trvání pěstounské péče – vyplácen maximálně do 26 let věku dítěte,
 • Odměna pěstouna – příspěvek vyplácený opakovaně každý měsíc po celou dobu trvání pěstounské péče – za každé další dítě v pěstnounské péči se zvyšuje odměna pěstouna,
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – možno žádat i opakovaně, ale v rámci finančního limitu – pro osoby, které mají v pěstounské péči alespoň 3 děti,
 • Příspěvek při ukončení pěstounské péče – jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Bližší informace k dávkám poskytovaným Úřadem práce naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: odkaz 1odkaz 2.