3 situace, kdy nedostanete z pojistky ani korunu

Svět internetu obíhají stovky stížností a zkušeností, kdy klienti pojišťoven v případě pojistné události neobdrželi žádné finanční prostředky ze své pojistné smlouvy – od úrazů končetin, přes vážné nemoci, úmrtí, po škody na vozidlech, bytech i průmyslových objektech. Texty výpovědí začínají obdobně a to ve stylu: „Roky jsem si platila pojištění a teď, když se něco stalo, jsem nedostala ani korunu… tato konkrétní pojišťovna je špatná!“

Dle velmi pesimistických prognóz může být až třetina pojistných smluv nastavena v kontrastu k požadavkům a aktuálním potřebám klientů. Klienti tak mohou žít v iluzi, že jsou pojištěni proti všem škodám, které zamýšleli pokrýt při vstupu do pojištění.

Pojišťujeme se především proto, že náš rozpočet by nebyl schopen nést vzniklou škodu. Životní pojištění zajišťuje náš příjem například v případě dlouhodobé invalidity, kdy státní náhradový poměr může ohrozit naši samotnou existenci a schopnost dostát svým závazkům. Neživotním pojištěním zajišťujeme hodnotu svého majetku, případně svou odpovědnost z výkonu povolání. Zajišťujeme rizika na dovolené, převoz do léčebného zařízení a poslední dobou zajišťujeme i své domácí mazlíčky.

V České republice je dle České asociace pojišťoven uzavřeno více než 27 milionů pojistných smluv a celkově na nich klienti zaplatí přes 120 miliard korun ročně na pojistném. Trhu dominují pojistné smlouvy neživotního pojištění. O Češích je všeobecně známo, že více zajišťují svůj majetek, než vlastní zdraví. Roli v této skutečnosti může hrát nejen povaha, ale i historické zkušenosti. V praxi se i dnes často setkáváme s klienty, kteří nedostali od pojišťovny ani korunu…

Odhlédněme nyní od situace, kdy pojišťovna má povinnost vyplatit pojistnou částku, klient je v právu a pojišťovna tak nečiní. Pro tuto oblast využívají klienti nejčastěji služeb Právní kliniky. Zastoupení advokáty a dovedení sporu do úspěšného konce nejen v případě sporu s pojišťovnami má své důležité místo mezi uzavřenými smlouvami klientů.

Podívejme se nyní na 3 nejčastější situace, kdy jsou pojišťovny v právu. Zůstává však otázka, zda je pochybení vždy na straně klienta.

1)   Nastavení a vhodnost produktu

K nákupu pojištění dochází velmi často v několika málo minutách, zřídka hodinách. Přitom pojištění je stejný druh nákupu, jako například koupě nemovitého majetku v řádku milionů korun, kde klienti tráví i desítky hodin svého času čtením kupní a úvěrové smlouvy, konkretizováním podmínek, porady s advokáty a poradci, vyjednávání s realitní společností atp.

Každý typ pojistné smlouvy má svá pravidla a rozsah možností určující budoucí nastavení pojistných částek. Správné nastavení částek, rozsah připojištění a doplňující údaje o pojištěné osobě nebo majetku jsou určující pro výslednou nabídku měsíčního či ročního pojistného.

Častým argumentem bývá právě cena. Cena za pojistnou ochranu patří k hlavním otázkám. Správná otázka by však měla znít: „Jakou ochranu a jaká rizika si za danou cenu kupuji?“, než pouhý dotaz na výši budoucí platby. Klient zajišťuje sebe nebo majetek na milionové částky s příslibem, že v případě škody mu budou finance vyplaceny.

Pojistné smlouvy je nutné z hlediska částek pravidelně kontrolovat a aktualizovat. V České republice jsou stále desetitisíce neaktualizovaných pojistných smluv zajišťující majetek na nižší pojistné částky, než je jeho skutečná hodnota. Klienti v takovém případě čelí podpojištění a některé společnosti mohou v případě škody výrazně krátit pojistné plnění.

Pojištění osob je v tomto bodě mnohdy ještě horší. Smlouvy, tvářící se jako pojistné, skrývají mnohá překvapení. Příklad z minulého týdne: Pojistná smlouva rodiny obsahovala pouze zajištění pro případ úmrtí na částku 10.000 korun, zbytek z pojistného bylo nešťastně investováno do nákladné investiční složky označované chybně jako „spoření“. Klienti v tomto případě nebyli vůbec pojištěni i přes to, že měli uzavřenou pojistnou smlouvu.

Jak první situaci předcházet?

Nastavení a vhodnost produktu patří mezi základní otázky, které si položte před uzavřením smlouvy.

      Potřebuji na toto riziko pojistnou ochranu?
      Jaká škoda a v jaké šíři se může stát?
      Jaký to bude mít dopad na rozpočet a rezervy?
      Jaké jsou pojistné částky a proti jakým rizikům kryji sebe, své jednání nebo majetek?

Mezi časté praktiky prodejců patří vyvolání strachu a práce s Vašimi emocemi. Nepodlehněte okamžitému podpisu, a pokud se tak stane, máte možnost v zákonné lhůtě odstoupit od podpisu jakékoliv smlouvy. Pozor, že pouhým nezaplacením smlouva automaticky nezaniká a za několik měsíců Vás může nemile překvapit dopis s vysokým doplatkem a nákladem na vymáhání pohledávky!
Při obchodu s pojištěním si vezměte čas na rozmyšlenou, rekapitulujte své potřeby i stávající portfolio. Je možné, že nabízené pojištění již máte dobře vyřešené a další nepotřebujete. Projděte si podmínky a samozřejmě pokládejte všechny dotazy, které Vás v průběhu napadnou.

Správně nastavená smlouva, diskutované nastavení a znalost programu Vám přinesou jistotu v době, kdy budete pojištění opravdu potřebovat.

2)   Zatajení informací

Zatajením nebo papírovým „vylepšením“ některých informací o osobě i Vaší věci můžete rychleji a bez dalších starostí získat a uzavřít novou pojistnou smlouvu. Shodou okolností se jedná o nejčastější argumenty pojišťovacích agentů, kteří se mnohdy soustředí na rychlý prodej pojistky a zisk v podobě provize.

Klienta, který přemýšlí o pojištění v dlouhodobém horizontu, by mělo zajímat nejen období vstupu a výstupu z pojištění, tedy uzavření a ukončení smlouvy, ale zejména období pojistného plnění a způsobené škody na pojištěném majetku či osobě.

U životního pojištění se můžeme velmi často setkat se zkresleným zdravotním dotazníkem a neoznámeným souběhem více pojistných smluv. Smlouvy neživotního pojištění naopak poskytují možnost „papírově“ vylepšit stav věci, jako je automobil, nemovitý i průmyslový majetek. Ve všech případech se jedná o hrubé porušení pojistné smlouvy. Pojišťovna má nejen právo odmítnout vyplatit pojistné plnění, ale přistoupit ke zrušení smlouvy od počátku, tedy požadovat po Vás zpět již historicky vyplacená pojistná plnění. V nejhorších případech následuje obvinění z pojistného podvodu dle § 210 – 40/2009 trestního zákoníku.

Jak druhé situaci předcházet?

Vyplňte vždy pravdivé a úplné údaje. Při podpisu zkontrolujte smlouvy i po samotném zprostředkovateli, Váš podpis na smlouvě je rozhodujícím souhlasem a stvrzujete rozsah uvedených informací. Pokud si nejste jisti přijetím Vás osobně nebo Vašeho majetku do pojištění za standardních podmínek a ceny, využijte například možnosti takzvaného „předocenění“ pojistné smlouvy. Tedy odeslání požadovaných údajů a návrhu pojistné smlouvy do pojišťovny, která se Vám vyjádří, zda a za jakých podmínek Vás do pojištění přijme.

3)   Neznalost pojistných podmínek

Pojistné podmínky obsahují všechna práva a povinnosti, které obě strany při podpisu smlouvy berou na zřetel. Řada pojistných smluv obsahuje i desítky stran textu, kterým se bohužel klienti i zprostředkovatelé mnohdy chybně obloukem vyhýbají. Pojišťovně jsou však známy velmi dobře.

Neživotní pojištění klade náročnost na udržování majetku tak zvaně v dobré kondici. Často probíhá při pojištění majetku i vstupní prohlídka. Například u nemovitého majetku – popraskané zdivo, kvalita krovu, sesedání zdiva apod. Pojišťovna může klást podmínky na pravidelnou revizi plynového kotle, komínu i elektřiny.

Pojistné podmínky životního pojištění jsou velmi obsáhlé. Konkretizují fungování celé smlouvy, specifikují podmínky jednotlivých připojištění a dopředu oznamují situaci, kdy může pojišťovna odmítnou vyplatit pojistné plnění – výluky.

Jak poslední situaci předcházet?

Vybírejte si pojišťovnu s transparentními pojistnými podmínkami. Určitost a konkrétnost je vždy výhodou. Zjistěte si, jaké preventivní opatření musíte učinit u zajištění svého majetku, jaké zabezpečení musí splňovat v případě pojištění proti krádeži, kdy a v jaké výši musí být pojistné hrazeno i jaké maximální roční limity můžete na jednotlivé události uplatnit.

U životního pojištění patří mezi nejdůležitější nahlášení změny povolání, čekací doby jednotlivých připojištění, souběh více pojistekdodržení časových limitů pro nahlášení pojistných událostí.

Pojistný trh se neustále vyvíjí a pojišťovny každý rok přicházejí s novinkami nejen v šíři nabízeného krytí, ale právě i definování a konkretizování pojistných podmínek svých produktů.

Průměrný počet pojistných smluv v rodině

Přitom průměrná rodina s 2 dětmi ve věku do 18 let může mít ve svém portfoliu i 12 pojistných smluv:

      2x povinné ručení
      1x havarijní pojištění
      1x pojištění právní ochrany
      1x pojištění nemovitosti a domácnosti
      1x pojištění rekreačního objektu – chaty
      1x pojištění občanské odpovědnosti
      2x pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli
      1 – 2x rizikové životní pojištění
      1 – 2 x ročně využívá rodina služeb cestovního pojištění
      Dále také: pojištění podnikatelů, zvířat, obchodních prostor, know how a dalšího majetku

Všechny tyto smlouvy mají své pojistné podmínky, obsahují důležité informace a jsou nastaveny na konkrétní pojistné částky. Jejich cenový rozsah je u jednotlivých pojišťoven různý. Volbou a vhodným výběrem může klient nejen ušetřit, ale především získat takovou pojistnou ochranu, která odpovídá jeho požadavkům a potřebám, protože pojištění není primárně jen o ceně.

Kvalitně nastavené pojistné smlouvy, čas věnovaný konkretizování Vašich potřeb a znalost podmínek Vám přinesou klid, že v případě škody bude vyplaceno definované pojistné plnění a Vámi zaplacené platby nepřijdou vniveč. Věnujte nastavení Vašich smluv čas, buďte zvídaví a mějte šťastnou ruku při volbě Vašeho odborníka na oblast pojištění.