Z dotazů klientů – pojistné výluky a terorismus

Řada pojišťoven neplní.

Lidé si sjednávají životní a rizikové pojištění především proto, aby v případě vážného úrazu, nemoci nebo úmrtí finančně zajistili sebe nebo rodinu. Smlouvy o pojištění mohou obsahovat ve svých obchodních podmínkách tzv. výluky, tedy situace, za kterých pojišťovna nebude finančně plnit nebo bude krátit pojistné plnění.

Životní pojistky jsou pro zákazníky stále mnohdy nepřehledné a mezi tři nejčastější problematické body při sjednání smlouvy patří:

 • Nedostatečně vyplněný zdravotní dotazník s chybějícími údaji
 • Špatně nastavená výše pojistných částek a zvolená připojištění
 • Podpis smlouvy bez bližšího seznámení se s pojistnými podmínkami

Právě obchodní podmínky obsahují výčet konkrétních situací, za které nelze očekávat pojistné plnění. Je tak možné se s nimi seznámit již při podpisu smlouvy. Mnoho zákazníků zažívá překvapení až ve chvíli, kdy taková situace nastane a nárokují si, bohužel většinou neúspěšně, pojistné plnění.

002Mezi nejčastější výluky patří například požití alkoholu nebo jízda pod vlivem návykových látek u povinného ručení. U životního pojištění má právo pojišťovna neplnit, pokud zákazník nedostatečně nebo klamavě vyplnil zdravotní dotazník. Nejčastějšími výlukami u pojištění úmrtí jsou sebevraždy, nukleárních katastrofy, ale také teroristické činy.

Z pohledu pojištění tou správnou otázkou není, zda jsem či nejsem zajištěný pro případ teroristických útoků. Otázkou je, zda v případě úmrtí neuplatní pojišťovna výluku.

Na přání našich klientů přinášíme přehled podmínek 13 největších pojišťoven v České republice a jejich vybraných produktů životního pojištění.

Jaké pojišťovny uplatňují výluky v případě teroristických činů?

 • Aegon pojišťovna (produkt Via)
  • Pokud dojde ke smrti pojištěného v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečným konfliktem, bojovými nebo válečnými akcemi, vzpourami, povstáním, nepokoji, jadernými katastrofami a teroristickými činy, pojistitel vyplatí oprávněné osobě pojistné plnění pro případ smrti ve výši odkupného. V případě, že není právo na odkupné, pojištění zaniká bez náhrady.
 • Allianz pojišťovna (produkt Rytmus Risk)
  • Výlukami se rozumí věci nebo nebezpečí, které jsou vyňaty z pojistného krytí. V rámci výluk jsou tak stanoveny podmínky, za kterých pojišťovně nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění. Pojišťovna nemá povinnost poskytnout plnění zejména v níže uvedených případech: válečných událostí, bojových akcí, povstání, teroristických činů, použití biologických, chemických a/nebo jaderných zbraní.
 • Česká pojišťovna (produkt Můj Život)
  • Z pojištění nevzniká právo na plnění z událostí, k nimž dojde: 1. v důsledku nebo v souvislosti s občanskou válkou, válečnou událostí, válečnou invazí, vpádem zahraničního nepřítele, válečným stavem vyhlášeným nebo nevyhlášeným, revolučními událostmi, převraty, teroristickými útoky (tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) a mezinárodní mírovou misí, teroristickými akty včetně kontaminace v důsledku teroristického aktu, 2. v důsledku nebo v souvislosti s účastí pojištěného na straně iniciátora při občanských nepokojích, vnitrostátních násilných nepokojích a stávkách.
 • Česká podnikatelská pojišťovna (produkt Evoluce)
  • Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly: a) v souvislosti s válečnými událostmi nebo terorismem, b) v souvislosti s účastí pojištěného na vzpouře, povstání, stávce, nepokojích a veřejných násilnostech (tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), pokud k této účasti nedojde při plnění pracovní či služební povinnosti na území ČR, …
 • ČSOB pojišťovna (produkt Forte)
  • Pojistitel neposkytne pojistné plnění: e) nastala-li u pojištěného pojistná událost v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečným konfliktem, bojovými nebo válečnými akcemi, vzpourami, povstáními, nepokoji a teroristickými činy,
 • Komerční pojišťovna (produkt ELÁN)
  • Pojistitel neplní škodní události: a) k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s válečnou událostí nebo občanskou válkou, s občanskými nepokoji, teroristickým útokem (tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), vzpourou, převraty, povstáními a s mezinárodní mírovou nebo bezpečnostní misí;
 • Kooperativa pojišťovna (produkt 7BN)
  • Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, pojistitel neplní za škodné události, které vznikly v důsledku: a) války, invaze, nepřátelské nebo válečné operace (ať válka byla, či nebyla vyhlášena), občanské války, b) povstání, vojenského povstání, vzpoury, revoluce, uchvácení moci, stanného práva nebo stavu obležení, c) občanských nepokojů, tj. regionálních protizákonných skupinových násilných vystoupení občanů vedoucích ke vzniku škod na životě a zdraví jiných občanů a škod na majetku, nebo teroristických činů, tj. násilných činů poškozujících lidský život, majetek či infrastrukturu s úmyslem ovlivnit vládu nebo zastrašovat veřejnost nebo její část; pojistitel v těchto případech oprávněné osobě neplní pouze tehdy, pokud se pojištěný na těchto událostech aktivně podílel
 • NN pojišťovna (produkt Smart)
  • Právo na pojistné plnění nevznikne v případě škodné události způsobené v důsledku nebo v souvislosti s válečnou událostí, vzpourou, povstáním, revoluč- ními událostmi, převraty, terorismem, mezinárodní mírovou misí nebo při výkonu aktivní služby v jakýchkoliv ozbrojených složkách, je-li služba vykonávána při extrémně rizikových činnostech, jako jsou zahraniční mise v krizových oblastech hrozícího nebo probíhajícího ozbrojeného konfliktu (vyhlašovaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky), výkon služby během války, občanské války a podobných mimořádných stavů.

Jaké pojišťovny nemají teroristické činy ve výlukách?

 • AXA pojišťovna (produkt ActiveLife+)
  • Neuplatňuje výluku
 • Generali pojišťovna (produkt Bella Vita)
  • Teroristické činy nejsou vyloučeny (vyloučeny jsou však bojové akce a nepokoje).
 • MetLife pojišťovna (produkt Garde 2.0)
  • Teroristické činy nejsou vyloučeny (vyloučeny jsou však povstání, vzpoury, válečné události a občanské nepokoje).
 • Pojišťovna České spořitelny (produkt Flexi)
  • Teroristické činy nejsou vyloučeny. Vyloučeny jsou však válečné události, vojenské nebo bojové akce všeho druhu (války, invaze, nepřátelské nebo válečné operace, občanské války), neplní se jen události v souvislosti s teroristickými událostmi na straně iniciátora.
 • Uniqa pojišťovna (produkt RŽP s dividendou)
  • Teroristické činy nejsou vyloučeny (vyloučeny jsou však bojové akce a nepokoje).

jedná se o aktuální pojistné programy pojišťoven. Jako zdroj byly použity dostupné obchodní podmínky.
** výše zmíněné informace nemusí korespondovat s Vaší uzavřenou pojistnou smlouvou. Pojistné podmínky bývají ze strany pojišťoven upravovány a aktualizovány.

Jak zmiňuji výše, při podpisu smlouvy obdrží zákazník společně se smlouvou také obchodní podmínky, které obsahují nastavení produktu a výluky z pojistného plnění. U jednotlivých připojištění mohou být výluky rozdílné – co platí u úrazů a nemocí, nemusí platit u úmrtí a obráceně. Proto je na zákazníkovi, aby si  podmínky prošel a znal dopředu situace, ve kterých bude pojišťovna plnit a situace, kdy nemůže ze zřejmých důvodů očekávat žádné nebo jen částečné pojistné plnění.

Cestovní pojištění

Při cestě do zahraničí využijte cestovní pojištění, které se sjednává především pro hrazení léčebných výloh a pojištění odpovědnosti v cizině. Smlouva o cestovním pojištění může obsahovat i úrazovou část, tedy zajištění především pro případ úmrtí způsobené úrazem, trvalé následky a odškodnění za lehké úrazy. I podmínky u cestovního pojištění je dobré přečíst  před podpisem smlouvy a to nejen pro případné výluky, ale zejména pro jejich účel – pojištění v zahraničí a jak postupovat v případě nehody či zranění.

Závěr

Pokud nevyrážíte do rizikových zemí, riziko úmrtí v důsledku terorismu je statisticky řádově nižší, než například úmrtí v automobilu nebo úmrtí pádem ze schodů. Článek tedy poukazuje především na obecnou existenci výluk v pojistných smlouvách, které se dostávají do popředí až ve chvíli, kdy nárokujete nemalé finanční plnění od pojišťovny.

Znalost základních podmínek Vám přinese klid, že většinu životních situací máte zajištěnou. Pokud jedna pojišťovna splňuje jen část Vašich požadavků, je zde možnost kombinovat více životních a rizikových pojistek. I zde ale platí, že existence více smluv nutně neznamená kvalitnější zajištění.