Dopravní nehoda – jak postupovat?

V roce 2014 řešili policisté přes 85.000 dopravních nehod, při kterých zemřelo na českých silnicích 629 lidí. Číslo je o 46 úmrtí vyšší, než v roce 2013, ostatní čísla však v porovnání s dobou klesají, až na konkrétní výjimky. Jako nejhorší se z pozice historie jeví rok 1969, kdy policisté evidovali 1.758 úmrtí. Společně s platností změny zákonů je od roku 2007 vidět klesající trend jak v číslech o úmrtí, tak i těžce raněných osobách.

Během roku 2014 proběhlo v České republice dle slov Policie ČR více než 1.900 akcí zaměřených na bezpečnost provozu, při kterých bylo zjištěno více než 142.000 přestupků. Hlídky se častěji setkaly s lidmi, kteří byli pod vlivem alkoholu i lidmi, kteří požili návykové látky. Tam byl nárůst enormní – o 18,6% případů více.

Mírně rostou i finanční škody na majetku a zdraví, které dle odhadů pojišťoven dosahují téměř 5 miliard korun ročně. Nejčastější příčinou dopravních nehod zůstává podle sdělení policie nedostatek pozornosti při řízení.


Jak postupovat, pokud dopravní nehodu zaviníte, nebo jste jejím účastníkem, shrneme nyní do několika užitečných bodů, které ušetří Váš čas a peníze.

1) Zajištění

Zastavení vozidla, vypnutí motoru a oblečení reflexní vesty patří mezi první kroky účastníka dopravní nehody. Každý účastník je také povinen zapnout výstražná světla vozidla a zajistit označení místa nehody trojúhelníkem pro další přijíždějící řidiče. Minimálně ve vzdálenosti 50 metrů před dopravní nehodou, na dálnici a silnici pro motorová vozidla min. 100 metrů od dopravní nehody a v nepřehledných úsecích vždy před daný úsek, například před nepřehlednou zatáčkou, kopcem apod. V případě nehody na dálnici navíc všichni účastníci nehody opustí vozovku na její pravou stranu, na bezpečné místo za svodidly nebo betonovými hrazeními.

Dále posuzujeme možná rizika, jako jsou zranění a případná ohrožení, například unikající kapaliny nebo zdravotní stav všech účastníků. V případě zranění volejte ihned linku 112. Jedná se o jednotnou tísňovou linku fungující ve všech státech Evropského hospodářského prostoru včetně Švýcarska, Norska a Islandu. Při lehkých nehodách s pomačkanými plechy bez zranění můžete v případě potřeby použít pro Českou republiku klasickou linku 158.

Zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetřování nehody (například požití alkoholu, manipulace s věcmi apod.). Pokud je třeba s dopravními prostředky před příjezdem Policie ČR manipulovat, například z důvodu obnovení provozu vozidel, vše označte a řádně nafoťte.

2) V jakých situacích volat Policii ČR?

Povinnost ohlásit dopravní nehodu mají účastníci vždy, pokud:

– dojde k usmrcení nebo zranění osoby
– dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součástí pozemní komunikace
– dojde ke škodě na životním prostředí
– pokud se účastníci nedohodnou na podstatných skutečnostech, například kdo je viník a kdo poškozený, nebo jeden z účastníků odmítne spolupracovat anebo dokonce od nehody ujede
– je-li odhadovaná škoda na některém ze zúčastněných vozidel vyšší než Kč 100.000,-

thumbPokud je škoda menší, mohou řidiči nehodu vyřešit mezi sebou a pojišťovnami bez účasti Policie ČR. Pokud tedy nedojde ke zranění nebo úmrtí osoby a ke zřejmé škodě na zúčastněných vozidlech nebo přepravovaném nákladu ve vyšší částce a řidiči zároveň spolupracují, dochází k vyplnění tzv. Euroformuláře – Záznamu o dopravní nehodě. V jednotlivých evropských zemích jsou nařízení obdobná. Nezapomeňte si však raději projít základní postupy pro všechny státy, kterými projíždíte.


Za bezdůvodné přivolání policie vám nehrozí sankce. Viník nehody však může od policie dostat tučnou pokutu za nerespektování pravidel silničního provozu a u správního orgánu přijít i o několik bodů. Při poškození zaparkovaného vozidla, u kterého se nenachází majitel, má řidič povinnost nehodu nahlásit Policii ČR vždy.

3) Činnost na místě nehody do příjezdu integrovaných složek

Pokud na místě nehrozí požár nebo výbuch, předně pomozte poraněným osobám. Dbejte zvýšené opatrnosti při možných poraněních páteře. Vyproštění raněného podstupujte pouze v případě, že mu nemůžete poskytnout dostatečnou zdravotní péči nebo pokud hrozí další nebezpečí. Pokud jsou všechny osoby mimo nebezpečí, analyzujte rizika, spojená s dopravní nehodou. O pomoc můžete požádat i osoby, které nejsou účastny dopravní nehody, zejména pro provizorní odklon a řízení dopravy. Případů, kdy jedna dopravní nehoda způsobila nehody další, jsou známy z celé republiky.
Zajistěte volnou cestu pro příjezd záchranářů, v případě příletu vrtulníku, vytipujte bezpečné místo pro přistání a signalizujte například pomocí reflexní vesty. Až poté lze řešit méně důležité záležitosti, jako je zajištění vraků, zakreslení havarovaných vozidel apod. Tyto úkony většinou již řeší Policie ČR. Nezapomeňte být k ruce veliteli zásahu a nahlásit případné zaklíněné osoby, údaje o jejich stavu a nebezpečí, která hrozí.

4) Záznam o dopravní nehoděeu-zaznam-o-nehode

Záznam o nehodě byl schválený Výborem evropských pojišťoven a je platný po celé Evropě. Při vyplňování nehody 2 vozidel používejte vždy jeden formulář, při nehodě 3 vozidel 2 formuláře atp.

Formulář vyplňte vždy, pokud nevoláte k místu nehody policii. K vyplnění budete potřebovat doklad totožnosti a údaje o vozidlech. Formulář vyplňujte vždy propisovací tužkou tak, aby byla čitelná i kopie dokladu. Pokud máte nafocené místo nehody, můžete uvolnit cestu projíždějícím vozidlům a doklad sepsat například na nejbližším odstavném místě nebo parkovišti.

Záznam musí obsahovat vždy místo a čas nehody, jména účastníků a případných svědků, příčinu nehody a označení viníka. Řidiči také zaznamenají své kontaktní údaje, především jméno, adresu, rodné číslo nebo IČ v případě firemního vozidla. Protokol si vždy důkladně přečtěte a podepište ho jen v případě, že je celý vyplněný a s jeho obsahem plně souhlasíte. Po oddělení jednotlivých listů již nelze dodatečně upravovat. Společně s fotografiemi jej zašlete na vaši pojišťovnu.

5) Postup pojišťovny

Po nahlášení nehody, tedy pojistné události, dochází k tzv. likvidaci. Pojišťovna vás vyzve k doložení důležitých materiálů a podání případných svědectví. V případě řešení nehody policií si vyžádá i její zápis, znění a fotodokumentaci. Následně dochází k prohlédnutí vozu, doložení případných lékařských zpráv, potvrzení o ušlém zisku či posudek o poškození převáženého nákladu. Rychlost proplacení škody závisí na spolupráci a dodání dokumentů na pojišťovnu, samozřejmě závisí i na kvalitě a velikosti pojišťovny. Pokud máte na autě pomačkané plechy, dobře se rozmyslete mezi plněním tzv. rozpočtem, nebo proplacením faktury servisem opraveného automobilu. V případě připojištění asistenčních služeb vám pojišťovna vypraví nové vozidlo na místo nehody a poškozené vozidlo odveze dle vašich pokynů na místo určení.

6) Povinné ručení

Doposud největší dopravní nehoda se v České republice stala na dálnici D1. Této nehody se zúčastnilo neuvěřitelných 189 vozidel a upozornila nejen na bezpečnost provozu, ale i na limity pojistného plnění ve smlouvách povinného ručení. Hromadná nehoda byla ve skutečnosti série 97 jednotlivých nehod, kde většina účastníků byla také viníky. Správné označení viníka je podstatné pro uplatnění a vymáhání škody z povinného i havarijního pojištění. Většina automobilů má základní výši limitu zajištění majetku a zdraví ve výši Kč 35 milionů korun.

Obecně lze rozdělit pojištění spojené s řízením dopravních prostředků na 3 základní:

1) Povinné ručení, které kryje zejména škody na zdraví a majetku, které viník zapříčinil nehodou dopravního prostředku všem poškozeným. Zde jsou důležité tak zvané limity, které se doporučují i v souvislosti s novou platností Občanského zákoníku alespoň ve výši 70 / 70 milionů korun. Pro doplnění NOZ například nově upravuje odškodnění v závislosti na platu či ušlém zisku poškozeného. V případě hromadné nehody několika vozidel se škody sčítají a v případě nízkého limitu byste zbytek financí nad váš stanovený limit dopláceli z vlastní kapsy apod.
2) Havarijní pojištění, které kryje škody i na vozidle, které mohlo způsobit dopravní nehodu.
3) Připojištění, která jsou součástí jak povinného, tak i havarijního pojištění, například připojištění skel, asistence, úrazové pojištění přepravovaných osob, připojištění právní asistence, střet se zvěří i živelná připojištění.

Při podpisu smlouvy dbejte na limity, ale i výluky, to jest, kdy má právo pojišťovna neplnit pojistné a v jakých konkrétních připojištěních jsou obsaženy tak zvané spoluúčasti, tedy částky, které při poškození zaplatíte, nebo vám budou strženy z pojistného plnění. V asistencích jsou velké rozdíly zejména pro vnitrostátní a zahraniční cesty, důležité jsou limity, ale i bezplatné dojezdové vzdálenosti odtahové služby apod.


7) Bezpečnost

036Odborníci doporučují, abyste si během dlouhých tras předem naordinovali pravidelné přestávky a doplňovali během jízdy tekutiny. Zejména v posledních dnech plných tropických veder je zapotřebí brát tato rizika v potaz. Organismus rychleji podléhá únavě a vyčerpání.  Během jízdy se vyvarujte nadměrnému rozptýlení například středovým panelem nebo posádkou vozidla. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost, mějte vozidlo ve 100 % technickém a prověřeném stavu a používejte denní svícení, které od zavedení zachránilo mnoho lidských životů, protože není jen důležité vidět, ale je důležité býti viděn.

8) Rezerva

Dbejte na výši vaší finanční rezervy. S dopravní nehodou mohou být spojené náklady od odtahu automobilu, přes opravu poničených plechů, až po náklady na vaši zdravotní péči a ušlý pracovní zisk. Minimální rezerva se doporučuje ve výši alespoň 3 až 6 čistých měsíčních platů a tato částka se vzhledem k nutnosti vyšší likvidity umisťuje většinou do bezpečnějších nástrojů finančního trhu, jako jsou například spořící účty nebo konzervativní investiční portfolia.

Šťastou cestu a mnoho kilometrů bez nehod!